Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Ministerstva dopravy SR

0.0 z 5
Diskusia
Štatút Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ďalším orgánom a organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám.Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.
Ministerstvo je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Ministerstvo je sluţobný úrad.Sídlom ministerstva je Bratislava.

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Ministerstva dopravy SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5949 4111

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania