Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

Ekonomická univerzita v Bratislave

0.0 z 5
Diskusia
Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. Na EU v Bratislave sa uskutočňuje výučba v 18 študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v 30 študijných programoch na 2. stupni štúdia (inžinierske), v 1 študijnom programe na 2. stupni štúdia (magisterské) a v 16 študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium). Všetky študijné programy sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane troch študijných programov, ktoré môžu študenti študovať v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Študijné programy sú kompatibilné so študijnými programami obdobných vysokých škôl v Európe. Túto skutočnosť potvrdili aj výsledky medzinárodnej evalvácie uskutočnenej Európskou asociáciou univerzít, ktorej členom je aj EU v Bratislave. Rozsiahla je aj medzinárodná spolupráca univerzity s viac ako 230-timi univerzitami a vysokými školami vo svete, ako aj zapojenie učiteľov univerzity do vedeckovýskumnej činnosti. V oblasti vzdelávania si EU v Bratislave kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality ekonomického vzdelávania prioritne v inžinierskom štúdiu a v doktorandskom štúdiu...

Viac informácií o firme nájdete na uvedenej webovej stránke.
Žiadne textovné hodnotenie sa tu momentálne nenachádza.
Pracujete alebo ste pracovali pre tohto zamestnávateľa? Ohodnoťte ho.

Adresa

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava


Tel.: +421 2 6729 1111
E-mail: komunikacia@euba.sk

Diskusné fórum

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania