Ohodnoť svojho zamestnávateľa. Anonymne!

 

Podmienky používania

Podmienky používania webovej stránky erating.sk (mojzamestnavatel.sk)

1. Všeobecné zmluvné podmienky

1.1  Spoločnosť MFdesign.sk, s. r. o., so sídlom Rožňavská , 040 11  Košice, IČO 46 300 996, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice II (ďalej len „Prevádzkovateľ" alebo aj ako „Dodávateľ"), je prevádzkovateľom internetových stránok www.mojzamestnavatel.sk  a poskytovateľom ďalších služieb (napr. služby poskytovanie pracovných ponúk ) na adresách  www.mojzamestnavatel.sk, resp. na iných webových stránkach (ďalej len „Webové stránky") a ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb prostredníctvom uvedených Webových stránok.

1.2 Texty použité z webovej stránky majiteľa resp vlastníka sú taktiež jeho duševným majetkom. Logo erating a texty vytvorené prevádzkovateľom mojzamestnavatel.sk sú vlastníctvom spoločnosti MFdesign.sk, s.r.o.

2. Registrácia používateľa

2.1  Webové stránky využívajú registráciu užívateľov, prostredníctvom svojích domén, každá webová stránka je zostavená ako samostatne fungujúca jednotka, ktoré sú medzi sebou prepojené. Používateľ pri registrácií na jednej z hore uvedených webových stránok, získa prístup len na konkrétnu registrovanú a fungujúcu webovú stránku. Registrácia používateľa na webových stránkach nie je povinná, pri zaregistrovaní získa používateľ prístup k rozšíreným informaciám zverejnených na konkrétnej webovej stránke. Pri vyplnení požadovaných informácii na webovej stránke, ktoré sú obsiahnuté v registračnom formulári, musia korešpondovať so skutočnosťou. Pri aktivácií konta, bude odoslaný potvrdzujúci email na uvedenú emailovú adresu, ktorú uviedol používateľ.

2.2  Používateľ súhlasí s nasledovnými podmienkami, registrácia sa nemôže zrušiť samostatne odhlásením alebo iným spôsobom. Ak používateľ má záujem o zrušenie registrácie, vyzve prevádzkovateľa písomnou alebo emailovou formou, kde požiada o zrušenie konta, prevádzkovateľ následne do 30 pracovných dní vymaže údaje o používateľovi z databázy.

3. Súkromie, osobné údaje používateľa

3.1  Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na webových stránkach, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom webových stránok a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na webových stránkach sprístupnené tretím osobám (používateľom).

3.2  Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadným tretím  stranám, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy. IP adresa počítača a časy prístupov na webové stránky sa nepovažujú za súkromné údaje používateľa.

3.3  Používateľ súhlasí s tým, že kontaktné osobné informácie budú použité pre účely zasielania informácií súvisiacich s prevádzkou služby a informácií o marketingových a pripravovaných aktivitách prevádzkovateľa.

4. Povinnosti používateľa

4.1  Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na webových stránkach resp na webovej stránke sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a taktiež so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
 • poskytovať nepravdivé resp neoverené informácie o zamestnávateľovi, zverejňovať informácie, ktoré by poškodili zamestnávateľa, vyjadrovať sa hanlivo alebo v neprimeranej miere voči zamestnávateľovi;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať rasizmus, zbrane, alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom,propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • zverejňovať informácie o zamestnávateľovi, o ktorých sa zaviazal v pracovnej zmluve;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

4.2  Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na webových stránkach resp. webovej stránke ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.

4.3  Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na webových stránkach resp webovej stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.

4.4  Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.5  Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na webové stránky resp. webová stránku ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

4.6  Vkladaný obsah nie je urážlivý, neporušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva voči tretej osobe.

4.7  Používateľ preberá všetky záväzky  spojené s licenčnými a ďalšími poplatkami vyplývajúcimi z  používania ním vkladaného obsahu.

5. Monitorovanie obsahu

5.1  Prevádzkovateľ nie je viazaný povinnosťou monitorovať službu a obsah akýmkoľvek spôsobom. 

5.2  Prevádzkovateľ nekontroluje pravidelne správnosť a spoľahlivosť obsahu.

5.3  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť či odstrániť akýkoľvek obsah v akúkoľvek dobu.

5.4  Názory, rady, stanoviska, služby, ponuky alebo iné informácie, obsah vyjadrené  treťou stranou vrátane užívateľov sú iba ich a nie prevádzkovateľa.

5.5  Prevádzkovateľ sa nestotožňuje ani nie je  zodpovedný za správnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru, rady, informácie alebo stanoviska  vyjadreného prostredníctvom služby.

6. Záruky a zodpovednosť

6.1  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť obsahu na webových stránkach resp. webovej stránke mojzamestnavatel.sk.

6.2  Prevádzkovateľ neručí za to, že služba bude nepretržitá a bezchybná.

6.3  Prevádzkovateľ nenesie žiadne záruky a zodpovednosť za škody alebo ujmu vzniknutú na základe použitia služby a obsahu na webových stránkach resp. na webovej stránke erating.sk

7. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 17. 11. 2014

MojZamestnavatel.sk © 2013 - 2021 | O projekte | Kontakt | Podmienky používania